UBYTOVACÍ PORIADOK

Názov spoločnosti: Divná pani, s. r. o.

Sídlo: A. Kmeťa 120/8

969 01 Banská Štiavnica

Adresa prevádzky:

Divná Pani Luxury Gallery Rooms

 1. Kmeťa 120/8

969 01 Banská Štiavnica

Ubytovacie zariadenie sa klasifikuje v zmysle vyhlášky MH SR 277/2008 ako ubytovanie v súkromí ***.

(platný od 1.7.2018)

Článok 1

Podmienky a spôsob ubytovania

 1. V Divná Pani Luxury Gallery Rooms môže byť ubytovaný len klient, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu zamestnancovi recepcie ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. Každý klient, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, pričom všetky údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
 3. Divná Pani Luxury Gallery Rooms si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky. Pracovník recepcie ihneď po kontrole identifikácie a registrácii do rezervačného systému odovzdá hosťovi kľúče a čip od hlavných vchodový dverí. Hosť tieto kľúče a čip uchováva až do ukončenia pobytu. Strata kľúčov a čipu je spoplatnená osobitou sadzbou.
 4. Na základe objednávky od klienta mu je následne zaslané potvrdenie objednávky ubytovania spolu s cenou podľa platného cenníka. Klient má možnosť si svoju objednávku garantovať a to uhradením zálohy vo výške ceny hotelových služieb 100% z finančne očakávaných výkonov. Klient je povinný zrušiť rezerváciu ubytovania ihneď po zistení, že ubytovanie nevyužije. V prípade garantovanej rezervácie bude hosťovi za nezrušenú rezerváciu ubytovania účtovaný storno poplatok v zmysle čl. I. bodu 10 Ubytovacieho poriadku.
 5. V prípade, že klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii, ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 6. Klient svoj pobyt odhlási najneskôr do 11:00 hod. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ hosť neuvoľní izbu do 11:00 hod., môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za celý nasledujúci deň, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Izba sa považuje za uvoľnenú, potom čo klient

vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúče na recepcii a poverenému pracovníkovi oznámi odhlásenie sa z ubytovania.

 1. Klient, ktorý sa ubytuje pred 06:00 hod., resp. trvá na ubytovaní pred 11:00 hod. zaplatí plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.
 2. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. sú ubytovaní klienti povinní dodržiavať nočný kľud.
 3. Divná Pani Luxury Gallery Rooms poskytuje svojim klientom služby v rozsahu ako boli vzájomne dohodnuté. Klient platí platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom. Hotel si vyhradzuje právo požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 100% z ceny ubytovania a to formou prevodu zálohovej platby na účet hotela alebo formou garancie platobnou kartou. Rezervácia sa stáva záväznou pre hotel až po obdržaní úhrady zálohovej platby.
 4. Divná Pani Luxury Gallery Rooms je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že klient zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky v nasledovných lehotách:

do 45 dní pred dňom príjazdu 15 % z ceny ubytovania

do 7 dní pred dňom príjazdu 50 % z ceny ubytovania

do 3 dní pred dňom príjazdu 100 % z ceny ubytovania

 1. Hosť súhlasí s tým, že počas celej doby trvania prenájmu ubytovania má za účelom vykonania svojich služobných povinností právo do jeho izby vstúpiť chyžná, údržbár prípadne iný poverený pracovník hotela. Ak tomu chce hosť zabrániť, vyvesí z vonkajšej strany svojich dverí kartičku „NERUŠIŤ“. To neplatí, ak je vstup nevyhnutný v prípade, že to vyžaduje naliehavosť riešenia situácie /napr. hrozba havárie, porušovanie podmienok ubytovania, najmä ak sú tým rušení ostatní hostia a pod./.

Článok 2.

Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a hosťa

 1. Divná Pani Luxury Gallery Rooms nezodpovedá za veci vnesené ubytovanými osobami do priestorov ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach.
 2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil klient.

3.Klient je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. V rámci prevencie klient aj počas pobytu v zariadení bude mať zamknuté vchodové dvere. Predtým ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do ubytovacieho priestoru a v prípade pochybnosti o dôvodnosti takejto požiadavky bezodkladne kontaktuje recepciu. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia hosť riadne skontroluje uzatvorenie okien a dverí.

 1. Divná Pani Luxury Gallery Rooms nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci v priestoroch hotela.
 2. Hotel nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené hosťovi mimo hotela.

Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál hotela.

 1. Z bezpečnostných dôvodov hosť nie je oprávnený v priestoroch Divná Pani Luxury Gallery Rooms nosiť zbraň a strelivo, alebo zbraň a strelivo inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie.
 2. V Divná Pani Luxury Gallery Rooms je prísne zakázané užívať, vyrábať alebo prechovávať omamné alebo

psychotropné látky alebo jedy, pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo hosťovi predpísané lekárom.

 1. Divná Pani Luxury Gallery Rooms zodpovedá za veci vnesené ubytovanými osobami do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo boli za týmto účelom odovzdané do úschovy hotelu alebo zodpovednému pracovníkovi hotela. Na izbe sa klenoty, peniaze a iné cennosti ukladajú do trezora zabudovaného v izbe.
 2. Zodpovednosť za vnesené veci sa spravuje ustanoveniami § 758 Občianskeho zákonníka.
 3. Nájdené veci sa posielajú na adresu ubytovaného hosťa iba na základe jeho žiadosti. Nájdené veci sa uskladňujú v hoteli maximálne šesť mesiacov.

Článok 3.

Všeobecné platné ustanovenia

 1. Pre prijímanie návštev ubytovaných klientov je vyhradená Divná Pani   kaviareň, ktorá sa nachádza na prízemí, hneď veľa recepcie. V izbe, kde je klient ubytovaný smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela v čase od 08:00 hod. do 22:00 hod. Pracovník hotela nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných klientoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu. V prípade nenahlásenia návštevy sa jedná o závažné porušenie predpisov Divná Pani Luxury Gallery Rooms, Divná Pani Luxury Gallery Rooms považuje osoby za klientov a bude im, alebo klientovi účtovať ubytovanie podľa cenníka.
 2. V izbe a spoločenských priestoroch Divná Pani Luxury Gallery Rooms nesmie klient bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia Divná Pani Luxury Gallery Rooms premiestňovať interiérové zariadenie, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení hotela, vykonávať zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 3. V ubytovacom zariadení nie je klientom dovolené používať vlastné elektrické, plynové   prenosné spotrebiče. Izba je vybavená štandardnými prístrojmi na použitie (holiaci strojček, sušič vlasov a nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a rýchlovarná kanvica).
 4. V prípade požiaru je klient povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarno-evakuačného plánu) a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu.
 5. Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby, a to ani v hotelovej izbe ani v ostatných priestoroch hotela. Pri vzniku škody zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt a ktorá je zodpovedná podľa zákona.
 6. Klientom nie je dovolené vynášať veci z izby a akékoľvek zistené odcudzenie inventáru izby bude naťažené na izbový účet klienta alebo dodatočne uhradené. Na izbách sa nachádzajú, obrazy, umelecké diela, plastiky, nábytok a doplnky galerijného charakteru. Všetok inventár je evidenčne zaprotokolovaný a má stanovenú svoju cenu. Klient je povinný akékoľvek nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady nahlásiť na recepcií hotela ihneď pri nasťahovaní sa do izby a po ich zistení. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu hotela, je klient povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.

Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

O výške pokuty pri poškodení majetku alebo porušení pravidiel o bezpečnosti rozhodne vedenie hotela, a to s prihliadnutím na výšku škody.

 1. Na izbách a spoločných priestoroch platí prísny zákaz fajčenia. V prípade porušenia, bude hosťovi účtovaný jednorazový poplatok v sume 285€.
 2. Na izbách a spoločných priestoroch platí prísny zákaz používania sviečok, aróma lámp. V prípade znečistenia izby voskom na zariadení podlahe, kobercov, bielizne alebo uterákov je klient povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.
 3. Pri ochorení alebo zranení klienta ubytovacie zariadenie nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu.
 4. Psy a iné zvieratá sú v ubytovacom zariadení Divná Pani Luxury Gallery Rooms zakázané.

V prípade porušenia tejto povinnosti, bude hosťovi účtovaný jednorazový poplatok v sume 200€.

 1. Pred odchodom z izby je hosť povinný riadne uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch, vypnúť elektrické spotrebiče, riadne zamknúť vchodové dvere do izby a kľúče od izby odovzdať na recepcii.
 2. Prípadné vzniknuté závady je klient povinný okamžite nahlásiť na recepcii hotela.
 3. Súkromné parkovisko nie je spoplatnené a nie je strážené. Hotel nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách.
 4. Sťažnosti klientov, resp. prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie hotela a sťažnosti je možné zaznamenať do Knihy prianí a sťažností na recepcii , kde je umiestnený aj Reklamačný poriadok.
 5. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku klienta na vrátenie peňazí.

 

 

Divná Pani Luxury Gallery Rooms ako správca údajov zhromažďuje a spracováva osobné údaje na účely rezervácií a vedenia hostí, faktúr a platieb, marketingových aktivít a otázok týkajúcich sa spokojnosti. Údaje sú určené pre Divná Pani Luxury Gallery Rooms a poskytovateľov služieb.

Ďalšie informácie nájdete v pravidlách Divná Pani Luxury Gallery Rooms pre ochranu osobných údajov. (Hostiteľská deklarácia CNIL č. 1372618)

Svojím podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov.